Regulamin serwisu

Welcome to the Foty.eu - darmowy hosting zdjęć, hosting obrazków terms of service. Please read them fully.
Regulamin serwisu internetowego „foty.eu”


Serwis internetowy „foty.eu” (zwany dalej „Serwisem”) działający pod domeną foty.eu udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

§1 Definicje


1. Administrator - właściciel serwisu foty.eu. Firma MatMedia Mateusz Maniecki z siedzibą w Krakowie 31-624, os. Piastów 37 lok. 11, NIP 6783137390, REGON 363348733, adres e-mail: [email protected]
2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod domeną https://foty.eu.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła wiek co najmniej 13 lat, korzystająca z Serwisu.
4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
5. Plik – treść cyfrowa udostępniona w Serwisie w formacie graficznym.
6. Hosting – udostępnienie Użytkownikowi miejsca na Pliki w/na serwerach Administratora.
7. Konto użytkownika – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Administratora, zawierający informacje o Użytkowniku.
8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający założenie Konta użytkownika.

§2 Postanowienia ogólne


1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Serwisu.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej,
5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§3 Rejestracja w Serwisie


1. Rejestracja dokonywana jest poprzez poprawne wypełnienie przez Użytkownika Formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu.
2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
3. Użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie za pomocą posiadanego konta (profilu) na wybranych portalach społecznościowych. Dokonanie rejestracji za pomocą konta (profilu) na portalu społecznościowym związane jest z pobraniem przez Administratora danych Użytkownika z portalu społecznościowego (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej). Na pobranie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim wymagana jest osobna zgoda Użytkownika wyrażona w trakcie rejestracji za pomocą konta (profilu) na portalu społecznościowym.
4. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
5. Po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza rejestracji i potwierdzenia prawdziwości wprowadzonych danych, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość zawierająca instrukcję aktywacji Konta użytkownika.
6. Po dokonaniu aktywacji Konta użytkownika zgodnie z wiadomością, o której mowa w ust. 5, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
7. Usługi o których mowa w ust. 6, świadczone są nieodpłatnie lub za odpłatnością zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
8. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
9. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
10. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
11. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

§4 Hosting zdjęć


1. Użytkownik, który dokonał poprawnej rejestracji a tym samym uzyskał dostęp do Konta użytkownika może korzystać z usługi hostingu oferowanej przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
2. Administrator udostępnia dwa rodzaje hostingu zależnie od posiadanego przez Użytkownika rodzaju konta:
a. Konto zwykłe - nieodpłatne,
b. Konto premium – odpłatne zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie (https://foty.eu/upgrade.html).
3. Użytkownik w celu skorzystania z usługi hostingu loguje się na swoje Konto użytkownika z wykorzystaniem danych do logowania (nazwa użytkownika i hasło) lub za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym.
4. Po poprawnym zalogowaniu na Konto użytkownika, Użytkownik przesyła plik za pośrednictwem funkcjonalności dostępnej w Serwisie pod przyciskiem Wyślij plik lub korzystając z metody zaznaczenia pliku na swoim urządzeniu oraz przeciągnięcia i upuszczenia pliku na stronę widoczną po zalogowaniu do Konta użytkownika (metoda przeciągania i upuszczania dostępna wyłącznie dla Użytkowników korzystających z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox lub Google Chrome).
5. Przesyłany przez Użytkownika plik musi być zgodny z paramentami określonymi niniejszym Regulaminem. Plik niezgodny z paramentami zostanie odrzucony.
6. Dostęp do plików posiada wyłącznie Użytkownik, który dokonał ich poprawnego przesłania.
7. Dostęp do plików oraz ich przetwarzanie dostępne jest wyłącznie po zalogowaniu do Konta użytkownika z wykorzystaniem danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło).
8. Użytkownik może udzielić dostęp do wybranego pliku osobie trzeciej poprzez wygenerowanie i przekazanie osobie trzeciej adresu URL po użyciu którego istnieje możliwość pobrania pliku zamieszczonego przez Użytkownika na jego koncie.
9. Użytkownik nie może zamieszczać na Koncie użytkownika plików w jakiejkolwiek postaci naruszających prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności zabrania się umieszczania treści, które:
a) nawołują do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalają popełnienie takiego czynu,
b) obrażają uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
c) pomawiają inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
e) znieważają lub zniesławiają inne osoby a także działania godzące w dobre imię tych osób,
f) propagują lub nawołują do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
g) naruszają prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
h) mają charakter bezprawny,
i) zawierają odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
10. Użytkownikowi zabrania się do umieszczania plików zawierających złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy, robaki, trojany, programy szpiegujące oraz inne aplikacje i skrypty mające szkodliwe działanie) mogących lub służących spowodowaniu awarii, usunięcia lub uszkodzenia oprogramowania lub zasobów technicznych Administratora, a także innych Użytkowników lub osób trzecich.
11. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek pliki w Serwisie zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.
12. Administrator jest uprawniony do usuwania w każdym czasie wszelkich treści, które naruszają lub w oczywisty sposób naginają postanowienia niniejszego Regulaminu.

§4.1 Konto zwykłe


1. Użytkownik po dokonaniu rejestracji w Serwisie w ramach Konta użytkownika uzyskuje dostęp do usług hostingu z zastosowaniem ograniczeń (Konto zwykłe).
2. W ramach Konta zwykłego Użytkownik:
a) posiada limit transferu przesyłania i pobierania pliku,
b) może przechowywać na Koncie użytkownika w jednym czasie pliki, których łączna wielkość nie przekracza 50GB,
c) może przesyłać plik, którego wielkość nie przekracza 100MB,
3. Pliki Użytkownika przechowywane w ramach Konta zwykłego są przechowywane bez limitu czasowego.
4. W przypadku Konta zwykłego Administrator jest uprawniony do zamieszczania reklam na Koncie użytkownika.
5. Ograniczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie ulegają zniesieniu w przypadku uzyskania przez Użytkownika Konta premium.

§4.2 Konto premium


1. Użytkownik posiadający aktywne Konto użytkownika może skorzystać z odpłatnych usług hostingu w ramach Konta premium zgodnie z ofertą dostępną w Serwisie (https://foty.eu/upgrade.html).
2. Dostęp do usług w ramach Konta premium udzielany jest Użytkownikowi po dokonaniu przez niego zapłaty zgodnie z aktualnym cennikiem za pośrednictwem systemu płatności PayPal.
3. Użytkownik chcący otrzymać fakturę za zakupiony dostęp do usług w ramach Konta premium jest zobowiązany do przesłania takiego żądania Administratorowi na jego adres e-mail ([email protected]) w terminie 30 dni od momentu dokonania zapłaty za usługę. Wiadomość przesłana przez Użytkownika powinna zawierać dane niezbędne do wystawienia faktury. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu i przesłanie jej przez Administratora w formie elektronicznej (jako plik PDF) na adres e-mail uwidoczniony na Koncie użytkownika.
4. W ramach Konta premium Użytkownik:
a) może przesyłać i pobierać pliki z maksymalną dopuszczalną ze względu na infrastrukturę sieciową własną bądź Administratora prędkością przesyłu (upload) oraz pobierania (download) danych,
b) może przechowywać na Koncie użytkownika pliki bez limitu łącznej ich wielkości,
c) może przesyłać plik, którego wielkość nie przekracza 1GB,
d) posiada limit powierzchni dyskowej nakreślony w cenniku dostępnym na stronie
e) nie posiada limitu prędkości pobierania - prędkość zależna jest od dyspozycji łącza serwerowni oraz łącza jakim dysponuje Użytkownik
f) w ramach Konta użytkownika nie otrzymuje reklam zamieszczanych przez Administratora.
5. Po zakończeniu okresu na który został wykupiony dostęp do usług w ramach Konta premium, Użytkownik jest uprawniony do zakupu dostępu na kolejny okres (przedłużenia Konta premium).
6. Po zakończeniu okresu na który został wykupiony dostęp do usług w ramach Konta premium, w przypadku nieprzedłużenia Konta premium, Użytkownik otrzymuje dostęp do usług w ramach Konta zwykłego (zgodnie z warunkami zawartymi w §4.1).
7. Pliki Użytkownika przechowywane w ramach Konta Premium są przechowywane w Serwisie bez określonego limitu czasowego.

§5 Odpowiedzialność


1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
2. Administrator informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze plików (danych) umieszczanych przez Użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych plików (danych) informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do plików (danych).
3. W przypadku gdy dostęp do plików (danych) został uniemożliwiony przez Administratora ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do plików.
4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczonych plików. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub przepisów prawa, Administrator będzie kierował roszczenia te niezwłocznie do Użytkownika jako podmiotu odpowiedzialnego za zamieszczone pliki, a Użytkownik przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Administratora.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
7. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
9. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§6 Postępowanie reklamacyjne


1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres [email protected]
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
3. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
4. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

§7 Własność intelektualna


Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) a nie pochodzące od Użytkowników korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

§8 Postanowienia końcowe


1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Serwisu na co najmniej 14 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie.
2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Serwisu. W przypadku posiadania przez Użytkownika dostępu do usługi płatnej, okres jej obowiązywania zostaje przedłużony o czas proporcjonalny do okresu, w którym ze względu na okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim, Użytkownik nie mógł korzystać z opłaconych usług.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 28 grudnia 2018r.